No script
狀態:NP(TV) 編號:300191088 詞彙類型:先導詞
依形式區分之視覺作品:圖像形式 visual works by form: image form
Getty LOD downloads: JSON | RDF | N3 | N-Triples
詞彙 :
依形式區分之視覺作品:圖像形式(P,,U,繁體中文-偏好,D,U,U)
i hsing shih ch'ü fen chih shih chüeh tso p'in : t'u hsiang hsing shih(P,,U,韋氏拼音-偏好,UF,U,U)
yī xíng shì qū fēn zhī shì jué zuò pǐn : tú xiàng xíng shì (P,,U,漢語拼音-偏好,UF,U,U)
yi xing shi qu fen zhi shi jue zuo pin : tu xiang xing shi (P,,U,漢語拼音(無聲調)-偏好,UF,U,U)
visual works by form: image form(P,,U,英文-偏好,D,U,NA)
beeldmateriaal naar vorm: afbeeldingsvorm(P,,U,荷蘭語-偏好,D,U,U)
obras visuales por forma: forma de la imágen(P,,U,西班牙語-偏好,D,U,NA)
層面/層級編碼: V.VC
層級架構:
來源與貢獻者:
beeldmateriaal naar vorm: afbeeldingsvorm............ [Bureau AAT]
................. AAT-Ned (1994-) 
obras visuales por forma: forma de la imágen............ [CDBP-DIBAM]
................. TAA database (2000-) 
外部連結:
引用:
[依形式區分之視覺作品:圖像形式 visual works by form: image form(編號300191088)]。《藝術與建築索引典》。http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300191088(2024/07/24瀏覽)。

Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.